Studii şi Comunicări de Etnologie

 

Editura Imago, ISSN 1221–6518.

Apariţie anuală

Sediul redacţiei

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 40, RO-550024, Sibiu ; Tel. 0269-212604; fax. 0269-216605; e-mail: secretariat@icsusib.ro

Redactor-şef

Ilie Moise

Secretar de redacţie

Andreea Buzaş-Neagoe

Sumare şi rezumate

vol. XXIII. 2009   vol. XXIV. 2010   vol. XXV. 2011   vol. XXVI. 2012   vol. XXVII. 2013   vol. XXVIII. 2014   vol. XXIX. 2015   vol. XXX. 2016 vol. XXXI. 2017 vol. XXXII. 2018

Primul număr al revistei Studii şi comunicări de etnolo­gie, iniţial buletin ştiinţific al Aso­ciaţiei Folcloriştilor şi Etno­grafilor din Judeţul Sibiu, a apărut în vara anului 1978 sub egida forurilor judeţene de cultură.

Intitulat Studii şi comuni­cări buletinul ştiinţific al Asociaţiei Folcloriştilor şi Etnografilor din Judeţul Sibiu îngrijit de Ilie Moise şi editat de Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Sibiu reproducea, în fiecare număr, cele mai importante lucrări prezentate în cadrul sesiunilor anuale de comuni­cări ştiinţifice. Paleta largă a problematicii întâlnite în pri­me­le numere ale periodi­cu­lui (studii de folclor şi etno­grafie, materiale docu­mentare, cule­geri de literatură orală, profi­luri de creatori populari, recen­zii de carte etc.) reflectă varie­ta­tea preocupărilor, dar şi ambiţia cercetătorilor sibieni de a păşi în ritm cu evoluţia şi dezvoltarea  etnologiei româ­neşti. Astfel, colaboratorii pri­me­­lor patru volume au fost recrutaţi din rândul membrilor Asociaţiei Folcloriştilor şi Etnografilor din Judeţul Sibiu (prof. univ.Gh Pavelescu, dr. Cornel Irimie, prof. Horst Klusch, prof. Ilie Moise, dr. Corneliu Bucur, prof. Laura Sârbu, prof. Anca Goţia ş. a.), dar şi dintre cercetătorii din Cluj (prof. univ. Dumitru Pop, dr. Henri Markel) sau Bucureşti (prof. Emilia Comişel, dr. Roswith Capesius, dr. Gizela Suliţeanu) care au participat la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate în cadrul festivalului cultural- artistic Cibinium.

Seria nouă a acestei publicaţii a apărut în 1990 ca o continuare firească a vechiului buletin ştiinţific (sistat în 1983 din dispoziţia C. C. al P. C. R.) având aceeaşi structură, acelaşi format şi acelaşi redactor responsabil, prof. univ. dr. Ilie Moise.

Odată cu numărul din 1992, publicaţia sibiană devine periodic al Academiei Române cu titlul Studii şi Comunicări de Etnologie editat prin Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu. De‑acum, an de an, Studii şi comunicări de etnologie va găzdui în paginile sale lucrări ale celor mai reputaţi cercetători ai culturii şi civilizaţiei tradiţionale din România reflectând, poate mai mult decât oricare periodic de profil, preocupările diverse şi multiple ale etnologilor de pe întreg arealul  românesc. Numele cele mai frecvent întâlnite aparţin, deopotrivă, Sibiului (Gh. Pavelescu, Corneliu Bucur, Anca Goţia, Ilie Moise, Horst Klusch, Amalia Pavelescu) dar şi celorlalte centre universitare din ţară: Cluj (Dumitru Pop, Virgiliu Florea, Maria Bocşe, Ligia Mihaiu), Bucureşti (Nicolae Constantinescu, Alexandru Dobre, Ioana Fruntelată, Narcisa Ştiucă, Corina Mihăescu), Timişoara (Otilia Hedeşan) sau Iaşi (Vasile Adăscăliţei, Petru Ursache). Acest nucleu de cercetări a acoperit, de‑a lungul celor aproape 30 de ani, toate segmentele culturii şi civilizaţiei tradiţionale, reflectând totodată principalele orientări ale şcolii etnologice româneşti din această perioadă.

O menţiune specială merită secţiunea Din etnologia germanilor din România rezervată exclusiv culturii şi civilizaţiei tradiţionale a saşilor din Transilvania, materialele publicate în limba germană fiind însoţite întotdeauna de rezumate în limba română. Aceasta s‑a constituit, pe parcursul anilor, într‑o veritabilă punte de legătură cu ţările din spaţiul germanofon, dar şi cu instituţiile de profil din străinătate. Calitatea de excepţie a materialelor publicate în această secţiune a fost asigurată de cercetători precum Roswith Capesius, Herbert Hoffmann, Hanni Markel, Sigrid Haldenwang şi Horst Klusch (redactor-şef adjunct al publicaţiei). Să mai amintim, în acest context, că, an de an, 158 de exemplare au ajuns în cele mai importante universităţi şi institute din lume prin intermediul schimbului cultural al Academiei Române cu străinătatea.

Componența colegiului de redacție este următoarea:

Redactor-şef

Prof. univ. dr. ILIE MOISE

 Membri:

 Prof. univ. dr. CORNELIU BUCUR, dr. ANDREEA BUZAŞ – secretar de redacţie, dr. SIGRID HALDENWANG, SILVIA MACREA – redactor-şef adj., conf. univ. dr. AMALIA PAVELESCU, dr. IRMGARD SEDLER,
prof. univ. dr. ION TALOȘ.

Rubrica online – Colaboratorii revistei

Aniversare Helga Stein

Aniversare Niedermaier

Aniversare Pavelescu