STATUTUL

MEDALIEI PENTRU CERCETAREA ISTORIEI ORAȘELOR

(Actualizat în 19 octombrie 2023)

 

1. Comisia de Istorie a Orașelor din România (CIOR) și Asociația „Civitas Nostra” își propun coordonarea, promovarea și încurajarea studiilor de istorie a orașelor cu diversele sale aspecte: geneza și evoluția generală a orașelor de-a lungul istoriei, istoria urbanismului, demografia urbană, viața economică, socială și culturală din orașe, viața cotidiană urbană în diferite epoci istorice, mentalitățile diferitelor categorii sociale din centrele urbane, rețeaua de orașe în diferite epoci, rolul centrelor urbane de catalizator cultural, politic, militar în viața societății, relațiile dintre puterea politică și orașe, elaborarea unor instrumente de lucru (atlase istorice ale orașelor, bibliografii generale sau ale unui singur oraș, dicționare istorice al orașelor, cronologii etc.), habitatul urban, transportul și comunicațiile, infrastructura orașelor, studiile privind protejarea și conservarea centrelor istorice ale orașelor și ale altor monumente de arhitectură urbană ș.a.

2. În vederea stimulării cercetărilor în domeniile menționate la art. 1, CIOR și Asociația „Civitas Nostra” instituie medalia pentru cercetarea istoriei orașelor.

3. Medalia pentru cercetarea istoriei orașelor are o formă rotundă, cu un diametru de 80 mm. Pe avers este sigla Academiei Române cu inscripția perimetrală COMISIA DE ISTORIE A ORAȘELOR DIN ROMÂNIA, iar pe verso va fi înscris numele premiantului și anul decernării, pe perimetru având inscripția: „medalie pentru cercetarea istoriei orașelor”.

4. Medalia pentru cercetarea istoriei orașelor este o distincție care se acordă în fiecare an pentru un studiu sau un proiect din domeniile menționate la art. 1 sau din altele conexe, publicat cu doi ani înainte (pentru anul 2014, primul an de acordare a medaliei, vor fi luate în considerare lucrări apărute în 2012), elaborat de un singur autor, de doi sau mai mulți autori. Calitatea de membru al Comisiei nu este o condiție pentru nominalizare și acordarea medaliei.

5. Medalia poate fi conferită și unui cercetător pentru întreaga activitate depusă în domeniul cercetării istoriei orașelor și în cadrul CIOR (Opera Omnia).

6. În anumiți ani poate exista situația de a se conferi două medalii în același an.

7. În cazul prevăzut la articolul 5, propunerea se face de către Comitetul CIOR și al Asociației „Civitas Nostra”, care elaborează și adoptă o recomandare scrisă, reliefând contribuțiile recunoscute ale celui/celei în cauză în domeniul studierii trecutului centrelor urbane. De asemenea, va fi avută în vedere contribuția persoanei desemnate la întreaga activitate a CIOR și a Asociației „Civitas Nostra”, organizarea și buna funcționare a CIOR, atragerea de noi membri, elaborarea și răspândirea publicațiilor sale, organizarea manifestărilor științifice, participarea ca membru activ la activitatea Comisiei Internaționale de Istorie a Orașelor etc.).

8. Pentru recenzarea și selectarea lucrării câștigătoare a medaliei se instituie o comisie de premiere formată din președinte, cei trei vicepreședinți și un membru al comitetului, cel care a redactat propunerea.

9. Membrii comisiei de premiere vor avea în vedere la alegerea lucrării câștigătoare noutatea subiectului abordat, contribuțiile proprii ale autorului/autorilor, metodologia de cercetare folosită, structura lucrării, concluziile și propunerile prezentate, stilul lucrării, calitatea reproducerilor, acuratețea hărților, planșelor, schițelor, logica expunerii și argumentării conclu­ziilor și propunerilor. De asemenea, o pondere însemnată va avea măsura în care lucrarea deschide noi căi și propune noi metodologii de cercetare.

10. Lucrările/proiectele publicate în urmă cu doi ani față de anul prezentării lor vor fi propuse de unul sau mai mulți membri ai CIOR și vor fi depuse la comisia de premiere pentru acordarea medaliei, până la 1 februarie anul în care se face premierea.

11. Membrii comisiei de premiere vor face aprecieri scrise, confidențiale, asupra lucrărilor prezentate și vor desemna lucrarea câștigătoare a medaliei.

12. Decizia comisiei de premiere poate fi luată cu majoritate de voturi.

13. Hotărârile comisiei de premiere nu pot fi atacate în justiție.

14. Decernarea medaliei pentru cercetarea istoriei orașelor se va face în cadrul sesiunilor anuale ale CIOR, când are loc și Adunarea generală a CIOR și a Asociației „Civitas Nostra”.

15. Medalia este însoțită de un document semnat de președintele comisiei de premiere, care atestă numele premiantului, anul, titlul lucrării premiate, manifestarea în cadrul căreia a fost conferită distincția.