STATUTUL ASOCIAŢIEI

„Civitas Nostra”. Societate pentru Studiul Istoriei Oraşelor

Art. 1. Datele de identificare ale asociaţilor

Asociaţii prezentei persoane juridice fără scop patrimonial sunt:

Prof. dr. Helmut Paul Niedermaier, domiciliat în Sibiu str. Moldoveanu nr. 12A.

Conf. dr. Vasile Ciobanu, domiciliat în Sibiu, P-ţa Mică nr. 10.

Cercet. şt. Dumitru Iacob, domiciliat in Sibiu, str. Vasile Aaron Bl. 28 Sc. A Ap. 13.

Cercet. şt. Anda Lucia Spânu, domiciliată în Sibiu, str. Lutului nr. 24.

Art. 2. Expimarea dorinţei de asociere şi a scopului propus

Susnumiţii, prin exprimarea liberului acord de voinţă, am hotărât în unanimitate constituireaasociaţiei “Civitas Nostra. Societate pentru Studiul Istoriei Oraşelor” (denumită în continuare, pe scurt “Civitas Nostra”) persoană juridică fără scop patrimonial, organizată conform prevederilor O.G. nr 26/2000, aprobată prin legea nr. 246/ 2005.

Asociaţia “Civitas Nostra” este o asociaţie ştiinţifică ce serveşte cercetărilor privind istoria oraşelor României precum şi protejării vestigiilor necesare cercetărilor.

În îndeplinirea acestui scop sprijină cercetări interetnice, interconfesionale, multi- şi interdisciplinare, efectuate în spiritul înţelegerii şi toleranţei reciproce în context european.

Art. 3. Denumirea asociaţiei

Denumirea asociaţiei este “Civitas Nostra. Societate pentru Studiul Istoriei Oraşelor”.

Art. 4. Explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei

Asociaţia “Civitas Nostra” urmăreşte exclusiv şi nemijlocit o activitate nepatrimonială. Ea este o asociaţie fără scop lucrativ, neurmărind scopuri economice, decât accesoriu şi în măsura în care sunt în legătură cu realizarea scopului principal al asociaţiei, mijloacele sale pot fi folosite exclusiv în scopurile prevăzute de lege şi de prezentul statut.

Membrii asociaţi nu obţin părţi din veniturile asociaţiei, iar în calitatea lor de membri, nu primesc alte beneficii din mijloacele asociaţiei. La ieşirea din asociaţie sau la dizolvarea acesteia, membrii nu pot avea nici un fel de pretenţii asupra bunurilor şi mijloacelor financiare ale asociaţiei.

Este interzisă favorizarea unei persoane prin efectuarea de cheltuieli străine scopului asociaţiei sau printr-o recompensare necorespunzator de mare.

Împlinirea scopului asociaţiei se va realiza prin:

 • editarea sau sprijinirea aparţiei unor publicaţii şi proiecte ştiinţifice;
 • organizarea unor manifestări ştiinţifice (congrese, simpozioane, colocvii etc.);
 • sprijinirea participării unor cercetători la congrese şi alte manifestări ştiinţifice de anvergură în ţară şi străinătate;
 • sprijinirea documentării ştiinţifice a membrilor prin înfiinţarea unei biblioteci proprii, gestionată de Secţia de istorie a oraşelor din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu;
 • sprijinirea dotării membrilor asociaţiei cu literatură de specialitate şi mai ales cu revista "Historia Urbana", respectiv cu buletinul "Informaţii privind istoria oraşelor";
 • sprijinirea perfecţionării profesionale a membrilor asociaţiei prin oferirea unor burse de studiu în ţară şi străinătate;
 • realizarea unor proiecte de cercetare în domeniul istoriei oraşelor;
 • sprijinirea unor proiecte de cercetare valoroase de istoria oraşelor iniţiate şi derulate de studenţi şi tineri cercetători până la vârsta de 30 ani;
 • efectuarea şi sprijinirea unor acţiuni menite să protejeze vestigii referitoare la istoria oraşelor, inclusiv a centrelor şi zonelor istorice;
 • acordarea de premii pentru merite deosebite, proiecte de cercetare realizate sau lucrări publicate în domeniul istoriei oraşelor.

Art. 5. Sediul asociaţiei

Sediul asociaţiei este în 550024 Sibiu, B-dul Victoriei nr. 40.

Art. 6. Durata asociaţiei

Asociaţia  se înfiinţează pentru o perioadă nelimitată în timp.

Art. 7. Patrimoniul iniţial al asociaţiei

Activul patrimonial iniţial al asociaţiei este în valoare de 400 RON, fiind alcătuit din aportul în bani al asociaţilor fondatori.

Art. 8. Categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei

Mijloacele financiare pentru realizarea scopului asociaţiei provin din:

 • cotizaţiile membrilor;
 • venituri realizate din publicaţii şi diferite manifestări;
 • donaţii şi sponsorizări din partea unor instituţii şi asociaţii din ţară şi străinătate;
 • resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 • dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
 • venituri realizate din activităţi economice directe;
 • alte venituri prevăzute de lege.

Cotizaţia anuală a membrilor este stabilită de adunarea generală a asociaţilor.

Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale în conformitate cu prevederile Art. 47 şi 48 din O.G. 26/2000

Art. 9. Modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat

Asociaţia se compune din membri activi (colaboratori ştiinţifici) şi membri susţinători (simpatizanţi).

Pot deveni membri activi persoanele fizice şi juridice, care desfăşoară o activitate ştiinţifică şi contribuie la îndeplinirea scopului asociaţiei.

Pot deveni membri susţinători persoanele fizice şi juridice care sprijină scopul asociaţiei prin contribuţii regulate.

Primirea de membri se face pe baza unei cereri scrise şi se aprobă de consiliul director.

Odată cu înfiinţarea asociaţiei “Civitas Nostra” membri Comisiei de Istorie a Oraşelor din România din subordinea Academiei Române devin automat membri ai acestei asociaţii, dacă nu îşi exprimă o altă opţiune. Excluderea unui membru poate fi decisă de comitetul director în următoarele cazuri:

 • dacă are un comportament dăunător asociaţiei;
 • în cazul neachitării cotizaţiei, după încheierea anului calendaristic şi după două somaţii scrise;
 • pentru alte motive întemeiate.

6) Ieşirea din asociaţie se face doar la sfârşitul anului calendaristic cu condiţia înaintării unei comunicări scrise, în acest scop, până cel mai târziu la 1 septembrie.

Art. 10. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor

Membrii activi ai asociaţiei au dreptul de a participa la toate activităţile ce constituie obiectul de activitate al acesteia în conformitate cu opţiunile, domeniul de competenţă şi interesele asociaţiei.

Membrii activi pot participa la manifestările ştiinţifice organizate de asociaţie singură sau în colaborare cu alte instituţii sau organizaţii de profil.

În urma însărcinării de către conducerea asociaţiei, membrii activi pot organiza manifestări ştiinţifice în numele asociaţiei şi în colaborare cu alte instituţii.

Membrii asociaţiei îşi pot valorifica rezultatele muncii ştiinţifice în publicaţiile acesteia.

Membrii activi pot beneficia de posibilitatea de a fi susţinuţi financiar pentru participarea la congrese, manifestări ştiinţifice de anvergură în ţară şi străinătate.

Membrii asociaţiei pot concura la premii instituite de asociaţie.

Membrii asociaţiei au dreptul să beneficieze de fondul logistic şi documentar al asociaţiei numai în vederea realizării scopului acesteia.

Membrii asociaţiei pot fi delegaţi de conducerea asociaţiei pentru a o reprezenta la manifestări ştiinţifice precum şi în relaţiile cu alte instituţii de profil, cu instituţiile publice, organizaţiile civice.

Orice membru poate alege şi poate fi ales în organele de conducere ale asociaţiei, în funcţie de activitatea depusă pentru îndeplinirea scopului acesteia.

Membrii activi se bucură de orice alt drept rezultat din scopul asociaţiei.

Membrii asociaţiei au obligaţia să achite cotizaţia fixată anual de către Adunarea Generală a asociaţiei.

Membrii susţinători (simpatizanţi) pot participa direct la lucrările Adunării generale a asociaţiei sau la alte activităţi ale asociaţiei pe care le susţin în mod direct, financiar, material sau promoţional.

Art. 11. Organele de conducere, administrare şi control

Organele de conducere ale asociaţiei sunt: Adunarea generală a asociaţilor, comitetul Comisiei de Istorie a Oraşelor din România (denumită în continuare, pe scurt Comitetul CIOR, care este Consiliul director) şi cenzorii.

Art. 12. Adunarea generală. Competenţa Adunării generale

Adunarea generală a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România şi Adunarea generală a asociaţiei „Civiatas Nostra” se ţin, de regulă, împreună.

Adunarea generală stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei.

Adunarea generală a membrilor asociaţi se întruneşte, de regulă, o dată pe an. O adunare extraordinară se poate convoca pe baza hotărârii Comitetului CIOR, ori de câte ori interesele o cer. Ea se convoacă şi la cererea unei treimi a membrilor asociaţi.

Convocarea se va face în scris, cu indicarea ordinei de zi, cel târziu cu trei săptămâni înainte de termenul stabilit.

Adunarea generală a membrilor se convoacă de către preşedinte şi ea va fi condusă de acesta sau de un vicepreşedinte.

Dacă Adunarea membrilor a fost convocată cu respectarea procedurii statutare, ea este legal constituită, indiferent de numărul celor prezenţi.

Fiecare membru prezent dispune în Adunarea generală a membrilor de un vot.

Dacă un membru este împiedicat a lua parte la Adunarea generală, el poate transmite dreptul sau de vot unui alt membru prin procură scrisă, fiind astfel considerat prezent. Unui membru îi poate fi transmis doar un singur vot. Dreptul propriu de vot rămâne neafectat.

Toate hotărârile Adunării generale a membrilor se iau, în limita legii şi a statutului, cu majoritate simplă de voturi; în caz de paritate, este hotărâtor votul aceluia care conduce şedinţa.

Adunarea generală a asociaţilor aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil.

Adunarea generală are următoarele atribuţii:

 • primeşte raportul anual de activitate;
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 • se pronunţă cu privire la descărcarea de răspundere a Comitetului CIOR;
 • alege acest comitet;
 • alege doi cenzori;
 • discută modalităţile optime de indeplinire a scopurilor asociaţiei;
 • stabileşte cuantumul cotizaţiei de membru;
 • hotărăşte asupra modificării Statutului său precum şi asupra dezolvării şi lichidării asociaţiei.

Pentru modificarea statutului asociaţiei sunt necesare trei pătrimi din voturile membrilor prezenţi la Adunarea generală.

Dezbaterile şi hotărârile Adunării generale a asociaţilor se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de conducătorul şi de secretarul şedinţei.

Art. 13. Comisia de Istorie a Oraşelor din România (CIOR). Atribuţii

Comisia de Istorie a Oraşelor din România şi asociaţia “Civitas Nostra” sunt două organisme paralele, care au o conducere comună, denumită în continuare Comitetul CIOR.

Comitetul CIOR este comitetul director al asociaţiei, dependent, din punct de vedere ştiinţific de Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române

Comitetul CIOR are 15 membri.

Asociaţia “Civitas Nostra” alege 12 dintre membri pentru Comitetul CIOR. Această alegere va fi validată de Academia Română.

Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice a Academiei Române, reprezentantul României în Comisia Internaţională pentru Istorie a Oraşelor şi conducătorul unităţii / secţiei de cercetare profilată pe istoria oraşelor din Institutul de Cercetări Socio‑Umane Sibiu a Academiei Române sunt membri de drept ai comitetului.

Asociaţia “Civitas Nostra” alege, de asemenea, prin vot direct, preşedintele şi trei vicepreşedinţi ai asociaţiei, care au aceleaşi funcţii în cadrul CIOR. Alegerea preşedintelui şi a celor trei vicepreşedinţi va fi validată de Academia Română.

Comitetul CIOR se alege pentru o perioadă de 5 ani.

La propunerea preşedintelui, Comitetul CIOR alege secretarul şi casierul asociaţiei.

Pe lângă Comitetul CIOR funcţionează un consiliu director al acestuia, format din preşedintele, un vicepreşedinte, secretarul, casierul şi, eventual, alţi membri.

Preşedintele convoacă şedinţele Comitetului CIOR şi ale Consiliului director şi conduce desfăşurarea acestora.

Activitatea Comitetului CIOR şi a consiliului director este onorifică.

Comitetul CIOR duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a asociaţilor, conduce activiatea asociaţiei în perioada dintre adunările generale, aprobă primirea de noi membri, hotărăşte asupra unor eventuale excluderi, angajează sau concediază colaboratori plătiţi.

Comitetul CIOR hotărăşte cu privire la schimbarea sediului asociaţiei.

Comitetul CIOR răspunde faţă de Academia Română de activitatea asociaţiei “Civitas Nostra”.

Art. 14. Controlul financiar

Mijloacele financiare ale asociaţiei vor fi administrate în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului Statut.

Controlul financiar se efectuează de către doi cenzori, aleşi de Adunarea generală a asociaţilor, pentru un mandat de cinci ani.

Art. 15. Administrarea

Conducerea administrativă se exercită de către Consiliul director. Membrii consiliului director reprezintă asociaţia ca persoană juridică în toate actele sale, fiecare în parte în limita mandatului primit. După expirarea mandatului, consiliul director girează afacerile asociaţiei până la alegerea noilor organe de conducere.

La propunerea Preşedintelui, consiliul director poate să înfiinţeze un birou, condus de un referent.

Secretarul va păstra toate evidenţele asociaţiei, iar cu ajutorul Comitetului CIOR va pregăti documentele necesare Adunării generale a asociaţilor şi şedinţele de Consiliu.

Art. 16. Secţiile

Pentru domenii prioritare ale muncii ştiinţifice, comitetul CIOR poate înfiinţa secţii şi colective de muncă. Preşedinţii secţiilor, respectiv ai colectivelor de muncă, se numesc de către comitetul CIOR, din rândul membrilor activi, cu consultarea secţiilor.

Art. 17. Relaţia cu Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei Române

Asociaţia „Civitas Nostra” şi Secţia de Istorie a Oraşelor din cadrul Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei Române, respectiv succesorul acestuia, se consideră strâns legaţi prin scopul lor comun şi se vor sprijini reciproc în activitatea lor ştiinţifică.

Art. 18. Publicaţii ştiinţifice

CIOR va redacta şi în parte va edita publicaţii şi periodice ştiinţifice de specialitate: revista „Historia Urbana”, editată de Editura Academiei Române, şi colecţia „Contribuţii la istoria oraşelor din România”, editată, după caz, de edituri diferite.

Înfiinţarea este hotărâtă de CIOR cu acordul Academiei Române.

Art. 19. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei

Dizolvarea asociaţiei se face prin hotărârea adunării generale a asociaţilor. Pentru a fi valabilă, este necesar ca hotărârea să se ia cu o majoritate de nouă zecimi din membrii prezenţi la adunare, convocaţi în acest scop.

În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, se depune procesul-verbal în forma autentică la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei.

Asociaţia se dizolvă de drept în situaţiile:

 • imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită asociaţia;
 • reducerea numărului de asociaţi sub limita prevăzută de lege, dacă acest număr nu a fost complinit în termen de trei luni.

Art. 20 Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării asociaţiei

Membrii CIOR, care sunt totodată lichidatori, sunt obligaţi ca în urma hotărârii luate să transfere restul patrimoniului asociaţiei către Academia Română. Predarea bunurilor se va face pe bază de proces verbal.

 

Semnăturile

Prof. dr. Paul Niedermaier
Conf. dr. Vasile Ciobanu
Cercet. şt. dr. Dumitru Iacob
Cercet. şt. dr. Anda Lucia Spânu.